Legitymacja studencka hologramy ELS

Nowe życie

Niespełnienie w ważnych dla człowieka dziedzinach, lub życie poło­wiczne ?jak gdyby” nie zaspokaja niektórych ludzi i próbują zmienić swo­je życie, zacząć drugie życie… Motyw drugiego, nowego życia podejmowa­ny był wielokrotnie przez literaturę piękną. Raskolnikow zaczyna drugie życie z Sonią na katordze w Syberiii, u laureata Nobla du Garda w ?Rodzi­nie Thibaut” występuje motyw ucieczki Jakuba i życia dla idei rewolucyj­nej.

Współczesny wybitny pisarz amerykański Philip Roth w ?Lekcji anato­mii” kreśli postać pisarza Zuckermana, który mając 40 lat pragnie zapisać się na medycynę. Mówi on do swego kolegi szkolnego obecnie anestozjologa: ?To proste. Chcę drugiego życia. – Jak mam to rozumieć, zapytał Bob- by, że uda ci się wymazać poprzednie? Nie wierzę w to Zuck. Jeżeli na­prawdę tego chcesz, to po co wybierasz zawód do którego najtrudniej, naj- ciężej się przygotować, po co tracić tak wiele – Coś łatwiejszego nie zaspa­kaja wewnętrznej potrzeby pokonywania trudności”.

Rozpoczęcie i kontynuowanie drugiego życia wymaga przekroczenia określonych barier osobowościowych, społecznych, kulturowych, światopo­glądowych.

Jednostka, która nie chce dalej brać udziału w ?wyścigu szczurów” i ro­bieniu kariery urzędniczej i pragnie przenieść się na wieś i zająć się hodow­lą kwiatów musi zerwać dotychczasowe stosunki, nawiązać nowe relacje, zmienić swoje przyzwyczajenia i styl życia, uzyskać nowe kwalifikacje, przystosować się do obyczajowości i mentalności wiejskiej.

Nie są to łatwe procesy, tymbardziej jeśli przebiegają u osobnika, który np. przekroczył granicę 40 lat.

Jednostka decydująca się na rozpoczęcie drugiego życia musi odznaczać się odwagą, nonkonformizmem i skłonnością do ryzyka. Nigdzie nie jest powiedziane, że wypróbowanie nowej wersji siebie i swego życia zakończy się powodzeniem i czy drugie życie będzie bardziej udane i szczęśliwe niż pierwsze.

Decyzja rozpoczęcia drugiego życia musi być oparta na dojrzałej ocenie własnych potrzeb, wartości, możliwości intelektualnych, umiejętności; ogólnie na trafnej i rzetelnej ewaluacji własnego potencjału życiowego.

Historia nauki, sztuki, literatury zawiera niewątpliwie przykłady udane­go drugiego życia. Wiele prób tego rodzaju dotyczyło osób utalentowanych, które w dotychczasowym życiu nie mogły zrealizować swego potencjału twórczego. Gaugin, który po nieciekawej wegetacji urzędniczej wyjechał na wyspy hawajskie i poświęcił się malarstwu dysponował świetnym talentem plastycznym. Podobnie było w przypadku współczesnych pisarzy Wharto­na i Kuśniewicza, którzy odkryli w sobie talent pisarski po 40 latach życia.

W nauce tego rodzaju przypadki są rzadsze. Znany psycholog transcen­dentalny Wilber zrobił doktoraty z chemii i biologii, by następnie zostać światowej sławy specjalistą w zakresie świadomości. Częstsze są wśród uczonych przejścia z jednej dyscypliny do pokrewnej. Np. kolega szkolny autora tej pracy laureat nagrody Nobla Andrzej Schally (Polak z pochodze­nia, syn przedwojennego generała) ukończył chemię, laury zdobył w endo­krynologii, odkrywając nowe hormony.

Tak więc, nowe życie może być w różnym stopniu inne od poprzednie­go i pociągać za sobą reorientację i zmiany o różnym charakterze i zasięgu. Do dość radykalnych zmian życiowych należą konwersje religijne, świato­poglądowe, polityczne. Oto osoba niewierząca nawraca się i staje się religij­na. Oto jednostka o orientacji komunistycznej staje się zwolennikiem sys­temu demokratycznego i kapitalistycznego (te ostatnie konwersje, budzące nierzadko konsternację, pojawiły się w naszym kraju po roku 1989).

Drugie życie wymaga budowy nowej świadomości i samoświadomości. Chodzi tu o asymilację zarówno nowych treści moralnych, społecznych światopoglądowych jak i o nowe formy ich przetwarzania. Zderzenia się i konflikty między starą i nową tożsamością nie przebiegają łatwo i szybko; nierzadko ludzie, którzy wybrali drugie życie są jednostkami rozbitymi, we­wnętrznie zdezintegrowanymi na wielu poziomach osobowości (por. teorię dezintegracji pozytywnej Dąbrowskiego 1988) oscylującymi między starą a nową tożsamością.