Bioenergoterapia

Powodzenie i szczęście życiowe człowieka zależy w dużym stopniu od funkcjonowania jego organizmu biologicznego. Jeden z twórców bioener­getyki – nauki o przepływie energii w organizmie, A. Loven, dobitnie pod­kreśla w swej książce pt. ?Duchowość ciała” (Wyd. Santorski 1995), że psy­chika ma silny wzajemny związek z organizmem. Myśl tę rozwija następu­jąco: ?Obiektywnie zdrowie umysłowe objawia się żywotnością ciała, którą można dostrzec w bystrości spojrzenia, kolorze i cieple skóry, spontanicz­ności wyrazu, ożywieniu ciała oraz elegancji ruchów. Szczególnie ważne są oczy będące oknami duszy. W nich możemy dostrzec życie ducha, który tkwi w człowieku. W przypadkach, gdy duch jest nieobecny, jak w schizo­frenii, oczy są puste. W stanach depresji oczy są smutne, a często maluje się w nich głęboka rozpacz”.

Zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu ściśle połączone ze stanami samoświadomości, blokadą potrzeb znajdują wyraz m.in. w od­dychaniu (w stanie lęku wstrzymujemy oddech, gdy jesteśmy napięci, od­dychamy płytko), ruchach i motoryce (osoby nerwicowe zachowują się nie­zgrabnie, bez tzw. gracji), seksualności (dzieci nie karmione piersią mają trudności w pożyciu seksualnym), uziemnianiu (osoby pewne siebie, do­datnio się oceniające stoją wyprostowane, kolana mają rozluźnione, osoby niepewne siebie, depresyjne mają kolana ugięte lub zablokowane, są po­chylone).

U podłoża wadliwego funkcjonowania organizmu leży zablokowany przepływ energii; energię człowiek czerpie poprzez odżywianie, oddycha­nie, wchłanianie ciepła, kontakty z ludźmi. Oddaje ją w toku aktywności fi­zycznej, celowej działalności, wyrażając swoje myśli, emocje, pragnienia. Szczególnie doniosłą rolę w przepływie energii odgrywają emocje. Loven podkreśla, że emocje ?będące uczuciami całego ciała mają moc integrowa­nia osobowości”. Emocje pozytywne, np. miłość, radość ułatwiają swobodny przepływ energii i zasilanie nią różnych układów i tkanek. Uczu­cia stłumione, nieuświadomione utrudniają przepływ energii, wywołują blokadę lub napięcie mięśniowe, skutkiem czego człowiek może utracić kontakt z różnymi organami i nie uświadamiać sobie ich funkcjonowania.

Bioenergoterapia zorientowana jest na przywrócenie jedności organi­zmu z psychiką przez ułatwienie swobodnego przepływu energii. Poprzez pracę z ciałem, np. poprzez prawidłowe oddychanie, wolne i świadome cho­dzenie, ludzie uczą się odczuwać napięcie w organizmie i wchodzić w kon­takt z organami, które zostały zablokowane.

Praca z ciałem zmierza do regulacji układu mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego i nerwowego. Pozytywne efekty można uzy­skać np. za pomocą masażu, biegu transowego, praktyk medytacyjnych.

Celem zilustrowania technik bioenergoterapeutycznych zamieszczamy jedno z ćwiczeń, które sprzyja wyciszeniu umysłu, uwolnieniu się od na­pięć mięśniowych.

?Znajdź spokojne miejsce. Usiądź na krześle w taki sposób, by stopy spoczywały na podłodze i były ustawione równolegle.

Trzymaj głowę uniesioną i siedź jak najbardziej wyprostowany. Wyczu­waj, jak pośladki dotykają krzesła. Pozwól, by ręce spoczywały lekko na ko­lanach. Nie usztywniaj się, gdyż zniweczy to cel ćwiczenia.

Zamknij oczy i skoncentruj się na oddychaniu nie czyniąc przy tym jed­nak specjalnego wysiłku. Uświadomisz sobie, że wdech i wydech następu­je sam. Poczujesz falę oddechu (falę pobudzenia) przechodzącą przez ciało, która płynie w górę przy wdechu i w dół przy wydechu. Pozostań skoncen­trowany na tej fali pozwalając jej wpływać coraz to głębiej do brzucha i miednicy…” (ćwiczenie może trwać przez dziesięć minut).