Przebieg życia jako problem

Od zarania ludzkości zastanawiano się nad życiem ludzi, ich stosunka­mi, konfliktami, losami. Poeci pisali o życiu poematy, np. Homer stworzył Iliadę i Odyseę, historycy, np. Tucydydes, rejestrowali historyczne losy przywódców, obywateli i państw.

W współczesnych naukach humanistycznych życiem i losami ludzi zaj­muje się szereg dyscyplin, m.in. psychologia, socjologia, antropologia, hi­storia, literatura. Poniżej będą nas interesowały bliżej pytania, jakie pod ad­resem życia człowieka i jego losu stawiają psycholodzy. Psychologów empi­rycznych życie interesuje głównie od strony opisowej; chodzi o możliwie dokładne opisanie i analizę przebiegu życia, jego faz i czynników wpływa­jących na losy człowieka.

Psycholodzy-teoretycy konstruują natomiast w oparciu o uogólnienie badań modele lub koncepcje, w których uwzględniają różnego typu zmien­ne oddziałujące na przebieg życia i starają się ukazać istotniejsze zależności między nimi.

Poniżej przedstawimy kolejno najpierw orientację empiryczną związaną z analizą sekwencji faz i stanów życiowych, a w następnym rozdziale zary­sujemy próbę modelu teoretycznego.