Archive for the ‘Życie udane’ Category

Praca nad sobą, korygowanie osobowości

J. Majewska-Opiełko jest autorką znanych książek ?Droga do siebie” i ?Ku doskonałości”. W tej drugiej tak pisze we wstępie: ?Dawno doszłam do wniosku, że celem naszego życia jest dążenie do doskonałości – stawanie się człowieka coraz lepszym, mądrzejszym, sprawniejszym i bardziej zespo­lonym z całym wszechświatem”. Podobne wątki są artykułowane w wielu książkach traktujących o doskonaleniu [...]

Bycie sobą w życiu

Rozważając problem bycia sobą i autentyczności należy problem prze­nieść w sfery życia egzystencji jednostki. Terminy psychologiczne należy przekładać na język codzienny doświadczeń ludzi. Tę orientację zalecają psycholodzy humanistyczni i egzystencjalni. Wybitny psycholog R. May (1995) pisze: ?Filozofów egzystencjalnych nie zajmowały więc wyizolowa­ne reakcje psychologiczne, lecz raczej psychologia istoty która ich doświad­cza. Innymi słowy, terminy psychologiczne [...]

Samorealizacja

Problematyka autentyczności i bycia sobą znalazła pogłębioną ekspozy­cję w pracach psychologów humanistycznych. Tacy psycholodzy jak Ma­slow, Rogers, May, Fromm wielokrotnie w swych pracach podkreślali, że człowiek przejawia tendencją do samorealizacji, uzyskania pełni człowie­czeństwa, wyrażenia swych uzdolnień, zainteresowań i potencjału twórcze­go. Ważną rolę w tworzeniu osobowości samorealizującej i autentycznej psycholodzy humanistyczni przypisują świadomości i samoświadomości. Fromm [...]

Dynamiczna interakcja

Jak to wynika z dotychczasowych wywodów – bycie sobą, autentyczność można różnorodnie konceptualizować. Można traktować osobowość i świat jako odrębne byty i struktury, które wchodzą w określone zależności w spo­sób zdeterminowany właściwością konkretnych struktur. Tego typu ujęcie ma wszakże charakter statyczny i mechanistyczny i bardziej adekwatne jest dla np. związków chemicznych. Opowiadamy się w tym [...]

Mechanizmy psychospołeczne

W psychologii społecznej pojęcie bycia sobą, autentyczności bezpośred­nio nie występuje, jakkolwiek wprowadzono tu kilka kategorii zbliżonych do tego pojęcia ujmujących od strony poznawczej , emocjonalnej, motywa­cyjnej warunki sprzyjające byciu sobą. Rotter (1996) wyodrębnił dwa rodzaje poczucia kontroli: poczucie kon­troli zewnętrznej i poczucie kontroli wewnętrznej. W pierwszym przypad­ku jednostka sądzi, że jej zachowanie nie ma wpływu [...]

Sprawiedliwość wewnętrzna

Zarówno w procesie socjalizacji, jak i w toku funkcjonowania w rela­cjach społecznych i w grupie, ważną rolę odgrywa mechanizm określany przez nas terminem sprawiedliwości wewnętrznej. Sprawiedliwość we­wnętrzna polega na rzetelnym, uczciwym stosunku do siebie, trafnym uświadomieniu sobie własnych przeżyć i motywów zachowań oraz ade­kwatnej ocenie własnych cech, postaw, potrzeb. W stosunkach społecznych sprawiedliwość wewnętrzna znajduje [...]

Społeczne aspekty

Człowiek jest istotą społeczną, funkcjonuje w różnego rodzaju grupach, społecznościach. Jego los indywidualny rozgrywa się w społecznych ukła­dach. ?Piekło to inni ludzie” pisał z emfazą Sartre. Różnego typu kolektywiści, np. Makarenko głoszą hasło rozwoju osobowości w zespole i poprzez zespół, (por. Zaborowski 1976) Rozpatrując związki między jednostką a otoczeniem społecznym z punktu widzenia kategorii bycia [...]

Psychospołeczne problemy bycia sobą

Uwagi wstępne Problemy bycia sobą, autentyczności, tożsamości, podmiotowości, kon­formizmu, alienacji budzą od lat żywe zainteresowanie psychologów, psy­chiatrów, socjologów i pedagogów. W naszym kraju problemy te podej­mowali ostatnio prof. H. Romanowska-Łakomy autorka inspirującej książki pt. ?Prawda wewnętrzna” (1996) oraz prof. A. Szyszko-Bohusz i dr T Kobierzycki. Podkreśla się, że człowiek powinien być wierny sobie, zacho­wywać się [...]

Postawa życiowa

W związku z fenomenologiczną orientacją psychologii egzystencjalnej i podkreślaniem roli samoświadomości wyłania się ważny teoretycznie i praktycznie problem postawy życiowej człowieka. Pojęcie to można różnie definiować, mniej lub bardziej szeroko; w na­szym ujęciu postawa życiowa obejmuje system oczekiwań i nastawień wo­bec życia obejmujący składniki poznawcze, emocjonalne i motywacyjne. W strukturze postawy życiowej na pierwszy plan [...]

Rozwój i dynamika

Poczucie sensu życia stanowi dynamiczną strukturę-poznawczo- emocjonalną zmieniającą się w ciągu życia, zależną od wieku i dojrzałości społeczno-moralnej jednostki. Można wyodrębnić trzy okresy w których poczucie sensu życia ulega istotnym przekształceniom. a) Okres dojrzewania i młodości. Dorastający młody człowiek w wieku powyżej 15 lat odkrywa siebie jako indywidualną, odrębną osobę posiada­jącą własne przeżycia wewnętrzne, preferencje [...]