Archive for the ‘W stronę ludzi’ Category

Stosunki międzyludzkie, komunikacja i samoświadomość

Zastanawiając się nad strukturą stosunków międzyludzkich we współ­czesnej Polsce, w okresie transformacji ustrojowej nie można operować tra­dycyjnymi wzorami i formułami w rodzaju: ludzie powinni być życzliwi, na­wzajem sobie pomagać itp. Z drugiej strony nie można rezygnować z ogól­nych zasad dotyczących humanizacji i racjonalizacji stosunków między­ludzkich, oczywiście nie w wersji maksymalistycznej. Zasługą myślicieli postmodernistycznych jest niewątpliwie [...]

Konflikty

Konflikty występują w różnego typu stosunkach interpersonalnych i międzygrupowych. U ich genezy leży sprzeczność interesów, pragnień, potrzeb, zachowań partnerów. Są konflikty sytuacyjne, np. gdy na jedno miejsce w autobusie jest dwóch chętnych, konflikty na podłożu niesprawie­dliwej wymiany dóbr, usług, gdy np. sumienny pracownik mniej zarabia niż jego kolega zaprzyjaźniony z przełożonym oraz konflikty głębsze, długo­trwałe, [...]

Komunikacja i dialog

Otaczająca człowieka rzeczywistość może być różnorodnie postrzegana, oceniana i wyjaśniana. Mitologiczny obraz świata cechował brak refleksji i dyskursu. Był on akceptowany w sposób naiwny; Habermas (1981) ten brak refleksji określa mianem reifikacji obrazu świata. W nowoczesnych czasach u podstaw oceny rzeczywistości leżą procesy komunikacji w toku których następuje wymiana opinii i wspólne uzgodnie­nie. Habermas podkreśla, [...]

Sprawiedliwość w życiu

W życiu społecznym, a więc w stosunkach międzyludzkich, w grupach, społecznościach, instytucjach, funkcjonują mniej lub bardziej określone i skodyfikowane normy, wzory związane ze sprawiedliwością. W współcze­snych społecznościach cywilizowanych istnieją różnego rodzaju kodeksy: np. kodeks karny, handlowy, cywilny, pracy itd., regulujące współpracę i współżycie ludzi, bądź relacje jednostki z instytucjami. Poniżej zajmiemy się psychospołecznymi mechanizmami regulującymi [...]

Ludzie bliscy, wsparcie społeczne

Człowiek współczesny żyje w różnego rodzaju grupach, kręgach, spo­łecznościach, instytucjach. Jego stosunki społeczne są o wiele bardziej zróż­nicowane i rozbudowane niż ludzi żyjących w XIX wieku oraz w poprzed­nich okresach. Rozbudowie i różnicowaniu stosunków towarzyszy często ich spłycenie, formalizacja, depersonalizacja. Wybitni socjolodzy, filozofo­wie piszą o samotnym tłumie, alienacji, chorym społeczeństwie. Fromm (1995) dobitnie stwierdza: ?Coraz [...]

Miłość

Jest to uczucie, któremu poświęcono wiele utworów literackich, opie­wali je poeci, powieściopisarze opisywali perypetie miłosne partnerów, ich wzloty i upadki. Wystarczy wymienić takich autorów, jak Galsworthy, de Gard, Rolland, Mann, Bellów, a z polskich Żeromskiego, Nałkowską, Kon­wickiego. Miłość należy do uczuć pozytywnych zbliżających ludzi, umacniających ich relacje, nadających głębsze znaczenie ich życiu. Bez miłości życie [...]

Percepcja i rozumienie drugiego

Percepcja drugiej osoby opiera się na sygnałach wizualnych i słucho­wych, zarówno werbalnych,jak i niewerbalnych. Percepcja łączy się ściśle z procesem interpretowania, ujmowania drugiej osoby w sposób całościo­wy i nadawania znaczeń spostrzeżonym szczegółom, lub kompleksom za­chowań. Percepcja tak rozumiana wywiera wpływ na postawy jednostki i zachowanie wobec partnera. W eksperymencie Kelleya (1950) osoby badane, które pod [...]

Epifania twarzy Levinasa

Levinas (1970) pisał: ?Potrzebę tego, który nie ma już żadnych potrzeb daje się rozpoznać w potrzebie innego jako bliźniego, który nie jest już mo­im wrogiem (jak u Hobbesa i Hegla) ani moim dopełnieniem jak w pań­stwie Platona, które tylko dlatego istnieje, że każdej jednostce czegoś bra­kuje”. Drugi człowiek jest dla nas otwarciem na świat, wyjściem [...]

Drugi człowiek

Człowiek jest istotą społeczną, na każdym kroku styka się z innymi ludźmi, grupami, społecznościami, instytucjami. Drugi człowiek towarzy­szy jednostce od zarania życia w postaci matki, ojca, rodzeństwa. Drugi człowiek nie jest rzeczą, nie daje zagarnąć się jak rzecz, nie poddaje się na ogół biernie naszej woli, jest taką samą osobą, podmiotem, jak my sami. Na­sze [...]