Archive for the ‘Tendencje współczesne’ Category

Poradnictwo życiowe

Psychologią życia, a ściślej sposobami życia efektywnego, szczęśliwego, zajmują się liczni autorzy poradników życiowych. W krajach zachodnich, a szczególnie w USA, wydano ich tysiące. W Polsce po roku 1989 na rynku księgarskim coraz częściej pojawiają się tego typu książki, są to na ogół przekłady książek autorów amerykańskich. Autorzy ci zajmują się takimi problemami: jakie wartości [...]

Pirsiga traktat o etyce

Książka R. M. Pirsiga ?Lila” (podtytuł ?Traktat o etyce” (1995) nosi charakter powieści, akcja rozgrywa się przeważnie na jachcie bohatera Fedrusa, profesora na wydziale humanistycznym, który ?gości” przygodnie spotkaną Lilę, kobietę samotną z osobistymi problemami. Dość skąpej ak­cji towarzyszą rozbudowane rozmyślania bohatera dotyczące podstawowych problemów filozoficznych, społecznych, moralnych współczesnego świata. Książka zawiera, jak mówi podtytuł, [...]

Archetypy życiowe w ujęciu Carol S. Pearson.

Przebieg życia człowieka, wpływ czynników społecznych, historycz­nych, psychologicznych na ten przebieg, prawidłowości w tym przebiegu stały się przedmiotem ożywionych badań różnych dyscyplin. Dominują w tych badaniach psycholodzy kliniczni, psychiatrzy, socjolodzy. W ostat­nich latach problematyką tą zajęli się przedstawiciele nauk o kulturze, lite­raturze, antropologii człowieka. Carol S. Pearson, autorka niedawno wyda­nej u nas książki pt. ?Nasz [...]

Psychologia transpersonalna

Psychologia transpersonalna, dynamicznie rozwijający się od ćwierć wieku nurt psychologii, nie stanowi jednorodnego kierunku czy dyscypli­ny. Niektórzy uczeni łączą ją z psychologią humanistyczną bądź traktują ja­ko subdyscyplinę tej drugiej, inni, np. Wilber, autor wydanej niedawno w Polsce książki ?Niepodzielone” (1995), optują za jej autonomią. Wilber psychologię transpersonalną traktuje jako zbliżoną do filozofii wieczystej, która występuje [...]

Psychologia egzystencjalna

Psychologia egzystencjalna wyrosła na gruncie kierunku filozoficznego modnego po II wojnie światowej, mianowicie egzystencjalizmu. Czołowy­mi przedstawicielami filozofii egzystencjalnej byli Sartre, Heidegger, Jaspers, Marcel, Buber. Za prekursora egzystencjalizmu uważa się duńskiego filozofa S. Kierkegaarda (1813-1855) oraz Nietzschego (1844-1900). Egzystencjalizm jest ściśle powiązany z fenomenologią, której twórcą był E. Husserl (1859-1938). Heidegger był uczniem Husserla. Założenia egzystencjalizmu [...]

Psychobiografia

Do założeń psychoanalizy nawiązuje częściowo modna obecnie w USA dyscyplina, zwana psychobiografią. Jej czołowym przedstawicielem jest ka­lifornijski psycholog William Mc Kinley Runyan, autor przetłumaczonej na język polski książki ?Historia życia a psychobiografia” (1992). Autor ten w przedmowie tak charakteryzuje jej treść: ?Niniejsza książka podejmuje wiele podstawowych problemów metodologicznych i pojęciowych, na jakie można się natknąć [...]

Koncepcja indywidualnej struktury życia Levinsona

Współczesna psychologia rozwojowa w przeciwieństwie do tradycyjnej zajmuje się przebiegiem całego życia, od narodzin do śmierci. Przyjmuje się, że człowiek rozwija się przez całe życie i że w drugiej połowie życia pro­cesy rozwoju jakkolwiek mniej intensywne również występują. W USA w latach 1960-1970 zainicjowany został zwrot badawczy określa­ny mianem life-span-development. W okresie tym wybitną pozycję [...]