Archive for the ‘Stosunek do siebie’ Category

Autoschematy, autonarracja

Człowiek w miarę rozwoju fizycznego i psychicznego zdobywa rozległą wiedzę odnośnie własnej osoby, cech charakteru, temperamentu, uzdol­nień, umiejętności, typowych zachowań i przeżyć itp. Wiedza ta zdobywa­na jest na podłożu samoświadomości wewnętrznej i zewnętrznej. W pierw­szym przypadku poznajemy własne stany wewnętrzne, np. myśli, uczucia, nastroje, pragnienia, w drugim – własne zachowania, sposoby pełnienia ról, stosunki z [...]

Dręczące myśli

W psychologii społecznej w ostatniej dekadzie coraz większe zaintere­sowanie budzą zjawiska, które określa się mianem dręczących myśli (rumi­native thought). Znawcy zagadnienia L.L. Martin i A. Tesser (1995) tak de­finiują to pojęcie: ?Używamy tego terminu… dla zespołu świadomych my­śli, które obracają się wokół wspólnego tematu instrumentalnego i które funkcjonują w warunkach nie pojawiania się bezpośrednich wymogów [...]

Stosunek do przeszłości

W interesującym felietonie: Pod konwojem do prawdy (Polityka nr 3,96) D. Passent podjął ważny problem polityczny stosunku Polaków do przeszłości w PRL. Passent słusznie stwierdza: ?Drogi do prawdy są różne i na ogół prowadzą pod górę, każdy musi do niej iść po swojemu, zamiast być poganianym i konwojowanym przez strażników uzbrojonych w poczu­cie, że oni [...]

Nowe życie

Niespełnienie w ważnych dla człowieka dziedzinach, lub życie poło­wiczne ?jak gdyby” nie zaspokaja niektórych ludzi i próbują zmienić swo­je życie, zacząć drugie życie… Motyw drugiego, nowego życia podejmowa­ny był wielokrotnie przez literaturę piękną. Raskolnikow zaczyna drugie życie z Sonią na katordze w Syberiii, u laureata Nobla du Garda w ?Rodzi­nie Thibaut” występuje motyw ucieczki Jakuba [...]

Akceptacja własnego życia

Akceptacja własnego życia może być rozumiana trojako: 1) jako akcep­tacja własnego istnienia w ogóle, a więc zgoda na to, że urodziłem się i ży­ję, jestem taki a nie inny, mam takich rodziców, taką płeć, narodowość itp.; 2) jako akceptacja dotychczasowego swego życia, drogi życiowej, doświad­czeń lub 3) jako akceptacja własnego aktualnego miejsca w życiu. Poniżej [...]

Narkomania – choroba samoświadomości

Narkomania jest w naszym kraju nadal poważnym problemem społecz­nym i wychowawczym. Niemały odsetek młodzieży zamiast efektywnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego i społecznego, wszech­stronnie przeżywać bogaty w emocje okres młodości traci wiarę w życie i w siebie i ucieka od społeczeństwa w niszczący organizm nałóg. Przypatrz­my się pokrótce chorobie i jej przejawom. Narkomania jest [...]

Uzależnienie od siebie

Przed psychologiem zajmującym się problematyką życia człowieka, je­go egzystencji, losu wyrasta ważne pytanie: jakie są istotne determinanty egzystencji i losu, jaki jest proces konstruowania określonej egzystencji (np. uczonego, polityka, narkomana) jaką rolę w tym procesie odgrywa sa­ma jednostka, jej osobowość, samoocena, obraz świata ściślej struktura ja, a jakie znaczenie mają stosunki społeczne, środowisko, kultura, historia. [...]