Archive for the ‘Sposoby życia’ Category

Błędy życiowe

Pojęcie błędu życiowego jest wieloznaczne. Nie będzie nam tu chodziło o błędy drobne, np. wywołane chwilowym zdenerwowaniem, sporady­cznym nie dotrzymaniem słowa, spóźnieniem się na spotkanie, czy do pracy. Zajmiemy się poniżej błędami poważniejszymi, mającymi wyraźny wpływ na przebieg i jakość życia jednostki. Oto X wybrał niewłaściwy zawód, w którym nie może realizować swoich zainteresowań i [...]

Koncepcja Wilbera

Znany psycholog transpersonalny Ken Wilber w książce ?Niepodzielone (1995) pisze, że ludzie kawałkują własne doświadczenia na wiele części, np. na świat wewnętrzny i zewnętrzny, ciało i umysł. Różne konflikty, lęki i cierpienia człowieka wywołane są według Wilbera granicami, które two­rzymy w swym doświadczeniu. Ustanowienie tych granic powoduje zawę­żenie świadomości, która funkcjonuje w sposób fragmentaryczny i [...]

Bez zbędnych iluzji

Dobrzy grzybiarze wiedzą na ogół na podstawie wieloletniego doświad­czenia, gdzie grzyby rosną. Niedoświadczeni szukają ich po całym lesie i nic dziwnego, że ich efekty są mierne… Znane są ludowe przysłowia: ?Na kamieniu nic nie wyrośnie”, lub ?Ogórek na pewno nie zaśpiewa”. Oczywiście, przebieg życia zależy od samej jednostki, jej uzdolnień, umiejętności, charakteru, motywacji. Niemniej jednak [...]

Medytacja

W rozdziale tym oświetlimy złożone procesy zachodzące w toku medy­tacji z punktu widzenia skonstruowanej przez autora teorii treści i form sa­moświadomości. Pojęcie medytacji jest dość rozległe pod względem zakresu i nieprecy­zyjne treściowo. Medytacja jest techniką, którą wprowadzono do naszej kultury pod wpływem praktykowanych na Dalekim Wschodzie ćwiczeń powiązanych z wielkimi systemami religijno-filozoficznymi, a szczególnie z [...]

Jak regulować uczucia

Dość powszechne jest przekonanie, że uczucia, zwłaszcza jeśli są inten­sywne, dominują nad myśleniem i rozsądkiem i niepodzielnie rządzą za­chowaniem ludzi. Gdy żona zarzuci nam lenistwo i uchylanie się od obo­wiązków domowych wybuchamy złością, gdy dziecko przynosi uwagi w dzienniczku przeżywamy zawód i niechęć, gdy nie uda nam się przeko­nać przełożonego do wprowadzenia innowacji w pracy [...]

Bioenergoterapia

Powodzenie i szczęście życiowe człowieka zależy w dużym stopniu od funkcjonowania jego organizmu biologicznego. Jeden z twórców bioener­getyki – nauki o przepływie energii w organizmie, A. Loven, dobitnie pod­kreśla w swej książce pt. ?Duchowość ciała” (Wyd. Santorski 1995), że psy­chika ma silny wzajemny związek z organizmem. Myśl tę rozwija następu­jąco: ?Obiektywnie zdrowie umysłowe objawia się [...]

Życie jak gdyby…

Żaden człowiek nie żyje na codzień w pełni, tak jakby chciał, nie rozwi­ja i realizuje wszystkich możliwości i pragnień. Życie, jak głosi porzekadło, to nie poezja, bajka, lecz proza… Przemieszane są w nim szanse i trudności, powodzenia i klęski, sprawiedliwość z niesprawiedliwością, przyjaźń z wro­gością, dobro ze złem… Żyjemy często na półobrotach, połowicznie myśląc że [...]

Nie samym chlebem…

Człowiek jest istotą, która nie tylko pracuje, dba o dach nad głową, zdro­wie, potomstwo, ale która dysponując aparatem poznawczym, świadomo­ścią i samoświadomością tworzy sobie mniej lub bardziej rozbudowane sys­temy wierzeń, postaw. Systemy te ułatwiają mu orientację w świecie, ak­ceptację określonych wartości i norm. Poniżej poświęcimy nieco uwagi ważnym w życiu ludzkim wierzeniom religijnym i postawom [...]