Archive for the ‘Prekursorzy’ Category

Fromm

Erich Fromm wybitny psycholog i filozof żyjący w 1. 1900-1980 w zna­nej książce ?Mieć czy być” (1995), będącej w pewnym sensie podsumowa­niem jego dorobku i testamentem, sformułował dotychczas nie rozwiązaną wyczerpująco alternatywę, czy człowiek powinien być zorientowany na po­siadanie, konsumpcję, na pogoń za dobrobytem, czy ma być nastawiony na rozwój duchowy, samorealizację, na radość dawania, [...]

Charlotta Biihler

Charlotta Biihler, austriacko-amerykański psycholog rozwojowy, autor­ka znanej pracy o psychologicznych problemach przebiegu życia, była jed­nym z wybitniejszych przedstawicieli psychologii humanistycznej. Stwo­rzyła znaną teorię przebiegu życia ludzkiego, w której zintegrowała ele­menty psychologii osobowości i motywacji z założeniami filozofii egzysten­cjalnej. Założenia własnej teorii przedstawiła w pracy ?Przebieg ludzkiego życia” napisanej wspólnie z F. Massarikiem (1968). Według Biihler, [...]

Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti był wybitnym filozofem indyjskim, żył w latach 1890-1980. Uzyskał duży rozgłos w Europie i Ameryce. Pisała o nim m.in. Anne Bancroft w książce ?Współcześni mistycy i mędrcy” (1991), gdzie po­święciła mu oddzielny rozdział zatytułowany: Samotny wyzwoliciel. Krishnamurti (1992) zajmował się człowiekiem, który szuka wyzwole­nia. Ciążą na nim różnorodne wpływy cywilizacji i kultury XX [...]

Adler

Adler, żyjący w latach 1870-1937, był początkowo współpracownikiem Freuda, w 1911 r. zerwał jednak z psychoanalizą freudowską. Według Ad­lera (1939) w naturze człowieka zakodowane są motywy społeczne. Moty­wy te pod wpływem oddziaływania społecznego, np. rodziny, różnych spo­łeczności, ulegają bądź prawidłowemu rozwojowi lub zniekształceniu. U jednostki już w wieku 4-5 lat kształtują się elementy stylu życiowe­go, [...]

Nietzsche

Jednym z wybitnych prekursorów psychologii życia był Nietzsche, filo­zof żyjący w 1844-1900. W twórczości Nietzschego pojawiają się często wątki psychologiczne, uważał on bowiem, że psychologia dotyka istotnych problemów człowieka i może być królową nauk. Nietzsche (1965) dema­skował słabość, iluzje współczesnego mu społeczeństwa i ludzi. Człowiek według niego jest słaby, zdezorientowany, zepsuty, podatny na indoktryna­cję, uciekający [...]