Archive for Marzec, 2012

O psychologi

Nie sposób wszechstronnie z psychologicznego punktu widzenia oświe­tlić wszystkie te zagadnienia, stąd zestaw zarysowanych problemów z psy­chologii życia jest na pewno niewyczerpujący i selektywny. U podstaw tej selekcji leżały z jednej strony osobiste preferencje i orientacje autora, a z drugiej inspiracje płynące z lektury różnego typu prac, które można by­ło uznać za mieszczące się w [...]

W pozycji ludzkiej

Niedawno przeczytałem wspaniałą, głęboką książeczkę pt. ?Stanąć na nogi” (Wyd. Zysk) Olivera Sacksa, wybitnego angielskiego neurologa i psy­chiatry. Sacks opisuje w niej własne doświadczenia i przemyślenia w warunkach ?bycia chorym” (doznał poważnego urazu nogi polegającego na uszkodzeniu mięśni i nerwów). Z lekarza stał się pacjentem i obiektem nierzadko bezdusznej opieki medycznej. Po przeczytaniu tego wnikliwego [...]

Mądrość życiowa

Nie chodzi tu o mądrość w ogóle, lecz o mądrość w odniesieniu do wła­snego życia. Człowiek żyje raz, nie powtarza się swego życia, za jego prze­bieg jest on sam odpowiedzialny; chodzi więc o to, by przeżyć życie w spo­sób udany, mądry, by nie ?powtarzać klas”, nie popełniać wiele razy tych samych błędów, by szybko uczyć [...]

Niespełnienie

Prawie każdy człowiek jest jakoś niespełniony. Jednemu nie udało się życie zawodowe, innemu – rodzinne, trzeci doznał niepowodzeń w pracy społecznej, czwarty – w polityce itp. Pisząc o niespełnieniu mamy na myśli ważne aspiracje, plany życiowe, racje własne, które ?proza życia” bądź zniweczyła, bądź osłabiła i zreduko­wała. Skoncentrujmy się na naszym polskim podwórku. Wybitni literaci [...]

Ciężar życia

Gdyby przeciętnemu Polakowi zadać pytanie odnośnie trudności życio­wych w aktualnej rzeczywistości w r. 1996 i w okresie realnego socjalizmu, uzyskalibyśmy niewątpliwie odpowiedź, że obecnie życie jest cięższe. By­łaby to odpowiedź globalna, odwołująca się do różnych wskaźników, w szczególności do wskaźników dotyczących sytuacji materialnej. Można zaryzykować ogólne stwierdzenie, że ciężary życia dla wielu Polaków są obecnie [...]

Życie codzienne

Życie codzienne przeciwstawia się życiu nastawionemu na realizację wartości, samorealizację, życiu kulturalnemu, duchowemu. Życie codzien­ne polega na myśleniu i doświadczaniu spraw przyziemnych, dbaniu o zdro­wie, pożywienie, higienę, ochronie przed różnymi zagrożeniami np. chło­dem, niebezpieczeństwami itp. Jest to życie na ogół typu wegetacyjnego, którego celem jest utrzymanie się na powierzchni przez posiadanie środ­ków materialnych, konsumpcję dla [...]

Błędy życiowe

Pojęcie błędu życiowego jest wieloznaczne. Nie będzie nam tu chodziło o błędy drobne, np. wywołane chwilowym zdenerwowaniem, sporady­cznym nie dotrzymaniem słowa, spóźnieniem się na spotkanie, czy do pracy. Zajmiemy się poniżej błędami poważniejszymi, mającymi wyraźny wpływ na przebieg i jakość życia jednostki. Oto X wybrał niewłaściwy zawód, w którym nie może realizować swoich zainteresowań i [...]

Koncepcja Wilbera

Znany psycholog transpersonalny Ken Wilber w książce ?Niepodzielone (1995) pisze, że ludzie kawałkują własne doświadczenia na wiele części, np. na świat wewnętrzny i zewnętrzny, ciało i umysł. Różne konflikty, lęki i cierpienia człowieka wywołane są według Wilbera granicami, które two­rzymy w swym doświadczeniu. Ustanowienie tych granic powoduje zawę­żenie świadomości, która funkcjonuje w sposób fragmentaryczny i [...]

Bez zbędnych iluzji

Dobrzy grzybiarze wiedzą na ogół na podstawie wieloletniego doświad­czenia, gdzie grzyby rosną. Niedoświadczeni szukają ich po całym lesie i nic dziwnego, że ich efekty są mierne… Znane są ludowe przysłowia: ?Na kamieniu nic nie wyrośnie”, lub ?Ogórek na pewno nie zaśpiewa”. Oczywiście, przebieg życia zależy od samej jednostki, jej uzdolnień, umiejętności, charakteru, motywacji. Niemniej jednak [...]

Medytacja

W rozdziale tym oświetlimy złożone procesy zachodzące w toku medy­tacji z punktu widzenia skonstruowanej przez autora teorii treści i form sa­moświadomości. Pojęcie medytacji jest dość rozległe pod względem zakresu i nieprecy­zyjne treściowo. Medytacja jest techniką, którą wprowadzono do naszej kultury pod wpływem praktykowanych na Dalekim Wschodzie ćwiczeń powiązanych z wielkimi systemami religijno-filozoficznymi, a szczególnie z [...]